وفا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم / شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم مهرداد اوستا

وارث تمام اضطراب های من سلام / لیلی قشنگ خواب های من سلام فرهاد احمدی

وصف تو کار واژه های لال من نیست / این شعر های عاشقانه مال من نیست سهیل محمودی

وفایی نیست در گل ها منال ای بلبل مسکین / کزین گلها پس از ما هم فراوان روید از گلها شهریار

وقت اجلم ناله نه از رفتن جانست / از یار جدا می شوم این ناله از آن است معروف تبریزی

وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی / تا با تو بگویم غم شب های جدایی هوشنگ ابتهاج

وقت عیش و موسم شادی و هنگام طرب / پنج روز ایام عشرت را غنیمت دان دلا حافظ

ورطه و سیلاب نداری به پیش / تا خردت کشتی و جان ناخداست پروین اعتصامی

وقت گرانمایه و عمر عزیز / طعمه سال و مه و صبح و مساست

ویرانه تن از چه ره آباد میکنی؟ / معموره ی دلست که ویران نمیشود پروین اعتصامی

وقت، فرخنده درختی است، هنر میوه / شب و روز و مه و سالند چو اغصانش پروین اعتصامی

وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتنی است / شمشیر روز معرکه زشت است در نیام پروین اعتصامی