ثوابت باشد ای دارای خرمن/ اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد / که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد حافظ

ثمری گر ندهد آه فغان خواهد داد / اثری گر نکند ناله دعا خواهم کرد

ثلث دين من ديده يار است / عاشقم من٬ دين بسيار است